Questions? Feedback? powered by Olark live chat software Resevillkor | Sportresor

Resevillkor

1. Överenskommelse 

Resenären är införstådd med att Sportresor är förmedlare av de tjänster som Resenären ska erhålla enligt bekräftelsen (Bekräftelsen).

1.1. Bakgrund

Sportresor är en resebyrå som förmedlar flyg, inkvartering (t.ex. hotell, lägenhet), transfer, hyrbil, hyrskidor, liftkort osv. Genom Sportresors förmedling kommer resenären (Resenären) i kontakt med och träffar avtal med de leverantörer (Leverantörerna) som levererar de tjänster som Resenären beställer (Beställningen).

Leverantörernas villkor (Leverantörsvillkoren) gäller för Resenären. Leverantörsvillkor, som Sportresor, efter egen bedömning, helt eller delvis, anser vara särskilt väsentliga för Resenären framgår, utan att binda Sportresor, av Bekräftelsen.

Resenären ansvarar för att kontrollera att han/hon utöver Bekräftelsen erhållit biljetter, hyresbevis, vouchers mm. (Resehandlingarna) som erfordras av Leverantörerna enligt Leverantörsvillkoren senast 4 veckor före utresa.

Resenären förbinder sig att i sin helhet genomgå Leverantörsvillkoren och samtliga Resehandlingar som Resenären erhållit från Sportresor.

Huvudresenär är den person som anges först i Bekräftelsen eller på annat tydligt sätt.

All kommunikation avseende resan ska ske med Huvudresenären som även ska tillse att Sportresor erhåller kontaktuppgifter samt övriga enligt Sportresor nödvändiga uppgifter gällande samtliga Resenärer som omfattas av Bekräftelsen.

Huvudresenären är ansvarig för att betalning sker på rätt sätt enligt nedan för samtliga Resenärer enligt Bekräftelsen.

Huvudresenären är ansvarig för samtliga Resenärens åtaganden enligt denna överenskommelse.

Såvida inte annat anges i denna överenskommelse eller på annat sätt ska all kommunikation mellan Resenären, Sportresor och Leverantörerna ske per e-mail.

För att ingå denna överenskommelse med Sportresor måste Resenären ha fyllt 18 år.

1.2. Resenärens namn och kontaktuppgifter

Resenären ansvarar för att:

Hans/hennes namn är korrekt angivet i samtliga Resehandlingar. I fråga om Resenärens namn, ska särskilt noteras att stavningen, måste stämma överens med namnet i Resenärens pass. Om namnet är felaktigt angivet kan det innebära att t.ex. flygbiljetten blir ogiltig. Resenären ansvarar för kostnader som kan uppkomma för att rätta till felet. 

Vid Beställning ska Resenären uppge sitt telefonnummer och sin e-mailadress. Resenären är skyldig att omgående upplysa Sportresor om förändring därav.

1.3. Pris (Priset)

Följande kostnader ingår inte i Priset såvida inte Leverantörsvillkoren stipulerar annorlunda. 

 • avgifter för incheckning på flyg
 • hotell-/turistskatter
 • depositioner för lägenhet, hyrbil osv.
 • lakan och handdukar 
 • städning av lägenhet
 • specialbagage (flyg, transfer osv.)
 • avgift vid gränsöverskridande (t ex hyrbil)
 • samt övriga extra kostnader enligt Leverantörsvillkoren

Priset på de tjänster som förmedlas av Sportresor framgår av företagets webbplats www.sportresor.se. Priserna beror på tjänsternas tillgänglighet och utbud och kan inte av Leverantörerna ändras efter det att Resenären erhållit Bekräftelsen. Leverantörerna bestämmer själva omfattningen av sina tjänster och pris som Sportresor presenterar på sin webbplats. Priset för tjänsterna och antalet platser som ställs till förfogande av Leverantörerna är helt utanför Sportresors kontroll.

Uppgifter om depositioner, skatter och övriga avgifter framgår av Leverantörsvillkoren. Depositioner och skatter ska ställas/betalas av Resenären på plats om inte annat anges i Leverantörsvillkoren. 

1.4. Bagage

Regler för bagage framgår av Leverantörsvillkoren. 

1.5. Pass, visum och vaccination

Resenären ansvarar för innehav av och kostnaderna för visum, pass och vaccination och dyl. som kan erfordras.

 

2. Betalning

Resenären ska, erlägga betalning till Sportresor enligt nedan.

2.1. Vid Beställning 

 • 100 % av priset för flyg, transfer och hyrbil.
 • 25 % av priset för övriga tjänster (inkvartering, skidhyra osv). 

2.2. Slutlikvid

Senast 40 dagar före avresan ska Resenären till Sportresor, erlägga resterande betalning enligt Bekräftelsen.

Om inte Resenären betalar slutlikviden i rätt tid har Sportresor rätt att omedelbart häva överenskommelsen med Resenären och behålla av Resenären erlagd betalning som skadestånd.

Om Beställningen sker senare än 40 dagar före utresan ska hela beloppet i punkterna 2.1 och 2.2 betalas vid Beställningen.

 

3. Bekräftelse

Sedan Resenären betalt Priset i enlighet med punkt 2 ovan, erhåller Resenären Bekräftelsen. Denna visar Beställningen. Om så inte är fallet ska Resenären omedelbart kontakta Sportresor. Om Resenären orsakat felet i Beställningen är Resenären ansvarig för kostnader som kan uppkomma för att rätta till felet.

Bekräftelsen ska innehålla hela eller del av Leverantörsvillkoren. 

Om inte Resenären efter avslutad Beställning utan dröjsmål erhåller Bekräftelsen ska Resenären omedelbart kontakta Sportresor.

Sportresor och/eller Leverantörerna ansvarar inte för av Resenären gjorda dubbelbokningar. 

 

4. Avbeställning och ändring m.m

4.1. Avbeställning

Resenären har vid avbeställning endast rätt till återbetalning enligt Leverantörsvillkoren.

Avbeställning ska av Resenären ske till Sportresor som ska vidarebefordra avbeställningen till Leverantörerna. Sportresor ska genom meddelande till Resenären omedelbart bekräfta avbeställningen. Om Resenären inte inom skälig tid före utresa får sådant meddelande från Sportresor är Resenären skyldig att genast informera Leverantörerna om avbeställningen och samtidigt meddela Sportresor att avbeställning skett direkt till Leverantörerna.

4.2. Ändring

Beställning kan inte ändras utöver vad som sägs i Leverantörsvillkoren.

Om Leverantörerna meddelar Sportresor om förändring av tjänst som framgår av Bekräftelsen är Sportresor skyldigt att omgående meddela ändringen till Resenären.

Återbetalning med anledning av ändringen kan endast ske om Leverantörsvillkoren medger det.

4.3. Avbeställning, ändring och återbetalning

Om Sportresor på Resenärens begäran medverkar vid krav på återbetalning av hela eller del av Priset i anledning av avbeställning eller ändring är Sportresor berättigat att erhålla en administrativ ersättning vars storlek Sportresor bestämmer. 

 

5. Flygtider, anslutningsflyg mm. 

Resenären är skyldig att kontrollera Bekräftelsen med avseende på:

 • tidpunkt för ut- och hemresa för flyget.

Sådan kontroll kan oftast ske på www.checkmytrip.com. Resenären ska därvid ange bokningsreferens och efternamn.

Om (www.checkmytrip.com) inte kan användas måste Resenären kontakta flygbolaget direkt för kontroll som ovan sagts.

Sportresor eller Leverantörerna ansvarar inte för anslutningsresa som inte framgår av Bekräftelsen.

Kontakt ska tas direkt med flygbolaget i vad avser (EG) förordning 261/2004 och Montrealkonventionen.

 

6. Inkvartering

6.1. Klassificering

Sportresor har rätt att göra en egen klassificering av inkvarteringen. Sportresors klassificering kan därför avvika från Leverantöreras. 

6.2. Incheckning

Incheckning ska ske den dag som anges i Bekräftelsen. Resenären är skyldig att checka in på sin inkvartering under gällande incheckningstider. Om ankomst sker vid annan tid än gällande incheckningstider ska Resenären meddela detta till Leverantörerna.

Uppgifter om gällande incheckningstider framgår av Bekräftelsen och Leverantörsvillkoren.

Det är inte tillåtet att bo flera personer i inkvarteringen än vad som framgår av Bekräftelsen. 

 

7. Ansvar för resans rätta fullgörande

Sportresor är förmedlare av tjänster från Leverantörerna enligt Bekräftelsen. Sportresor ansvarar inte för skada eller fel i anledning av Leverantörernas bristande fullgörande av tjänsten.t ex förlorat bagage, inställt eller försenat flyg, tidtabellsändringar, inställd inkvartering, dålig städning o.s.v.

Leverantörerna ansvarar för brister som ovan anges i enlighet med Leverantörsvillkoren.

Reklamation avseende fel eller brist i tjänst enligt Bekräftelsen ska ske till Leverantörerna.

 

8. Tillämplig lag

För tvist i anledning av denna överenskommelse gäller svensk lag.
 

Hjälp med din bokning